Bebauungsplan 54A "Eigenheimsiedlung an der Kirschallee"

Verfahrensstand:

07.06.2006 Satzungsbeschluss gem. §10 (1) BauGB
29.06.2006 Rechtskraft durch Bekanntmachung gem. §10 (3) BauGB

Amtliche Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt 8/2006

Kontakt:

Frau Frenz, Bereich Planungsrecht
Kontaktdaten

 

Downloads